Menu

Władysław Szafer – obrońca polskiej przyrody Powiatowy konkurs

Powiatowy konkurs

Władysław Szafer – obrońca
polskiej przyrody

 

 

1. Organizator:

Zespół Szkół
im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

ul. Kościuszki
7 42-253 Janów

2. Cele konkursu:

– przybliżenie postaci Władysława Szafera, patrona wielu szkół w Polsce

– wcielanie w życie ideałów Władysława Szafera

– poszukiwanie literackich i historycznych wzorców godnych naśladowania

– inspirowanie do pracy twórczej

– propagowanie kultury słowa, twórczości muzycznej

3. Termin nadsyłania zgłoszeń
do 31 marca 2017r.

na e-mail: jolawalaszczyk@tlen.pl

4. Termin nadsyłania prac
do 15 kwietnia 2017r. na adres
e-mail:
jolawalaszczyk@tlen.pl
oraz drogą pocztową na adres: Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
ul. Kościuszki 7 42-253 Janów.

Na kopercie prosimy umieścić hasło: Konkurs„Władysław
Szafer – obrońca polskiej przyrody

oraz podać kategorię
.

Decyduje data stempla pocztowego.

5. Kategorie:

1. Literacka

2. Muzyczno-literacka
na wiersz lub piosenkę.

6. Ogłoszenie wyników:

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 26 kwietnia podczas dnia otwartego szkoły,
na którą zostaną zaproszeni wyróżnieni uczniowie i ich opiekunowie.

7. Nagrody:

W każdej z kategorii jury wyłoni trzech najlepszych uczestników, dla których ufundowane zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe. Dyplomy otrzymają również opiekunowie nagrodzonych uczniów. Szkoła, z której uczniowie zostaną nagrodzeni we wszystkich kategoriach, otrzyma puchar dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

 

8. Regulamin konkursu:

1. W konkursie udział mogą wziąć uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych z powiatu częstochowskiego

2. Konkurs jest jednoetapowy.

3. Warunkiem uczestnictwa jest udział w co najmniej jednej kategorii oraz przesłanie karty zgłoszeniowej, która powinna zawierać czytelną informację:

a. Imię
i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, e-mail, wskazanie kategorii konkursu.

b. Imię
i nazwisko nauczyciela, adres placówki, numer telefonu, e-mail.

4. Z jednej
placówki oświatowej może być zgłoszonych maksymalnie 6 uczniów (po 3 w jednej kategorii).
Zgłoszenia prosimy przesyłać 
w wersji elektronicznej (Załącznik nr 1) na adres e-mail:

jolawalaszczyk@tlen.pl
oraz drogą pocztową: Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku ul. Kościuszki 7 42-253 Janów wraz z załączoną pracą.

5. Koszty przesłania i doręczenia prac pokrywa nadawca.

6. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji Organizatora.

7. Uczestnicy konkursu wyrażają pisemną zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników oraz utrwalanie wizerunku dla wykorzystania w celach promocyjnych
a także potwierdzają samodzielne wykonanie pracy 
konkursowej. Uczestnicy konkursu – osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie
(Załącznik nr 2).

8. Wyniki
konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do 
26 kwietnia 2017r.

9. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 26 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku ul. Kościuszki 7 42-253 Janów Sprawy nieobjęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga Jury oraz Organizator konkursu.

10. Organizator
zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu konkursu.

9. Informacje na temat konkursu
można uzyskać pod numerem telefonu: 509121560 (Jolanta Walaszczyk)lub pisząc na
adres:jolawalaszczyk@tlen.pl

oraz na stronie szkoły: www.zlpotok.pl


10. Kategoria literacka

Zadaniem
uczestników jest napisanie opowiadania lub rozprawki na jeden z tematów:

a. „Każdy
może zostać obrońcą przyrody, podobnie jak Władysław Szafer.”

b. „Władysław
Szafer wzorem do naśladowania.”

c. „Postać
historyczna szczególnie związana z moim miejscem zamieszkania.”

Prace konkursowe o objętości maks. do trzech stron formatu A4 w formie wydruku komputerowego należy przesłać drogą pocztową na adres: Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku ul. Kościuszki 7 42-253 Janów oraz w postaci elektronicznej na adres:

jolawalaszczyk@tlen.pl

Praca obowiązkowo
powinna być zaopatrzona w metryczkę:

a. Imię
i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, e-mail, wskazanie kategorii konkursu.

b. Imię
i nazwisko nauczyciela, adres placówki dydaktycznej, numer telefonu,

e-mail.

Praca nadesłana
na konkurs nie może być wcześniej nigdzie oceniana

i publikowana.
Jury oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, zgodność z tematem konkursu, poziom
językowy i stylistyczny, przestrzeganie formy swoistej dla opowiadania lub rozprawki.


11. Kategoria muzyczno-literacka na wiersz
lub utwór wokalny/wokalnoinstrumentalny

Miłośnicy
poezji/muzyki mogą wysłać swój wiersz lub piosenkę, których

tematyka
powinna być poświęcona Władysławowi Szaferowi . Na konkurs można zgłosić wiersz
lub piosenkę, które nie były wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane. Warunkiem
uczestnictwa jest przesłanie wiersza/piosenki w postaci elektronicznej na adres:

jolawalaszczyk@tlen.pl

oraz drogą pocztową na adres: Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku
ul. Kościuszki 7 42-253 Janów wiersza/piosenki zapisanej na nośniku elektronicznym
CD, DVD lub innym. Dopuszczalny format pliku muzycznego: MP3, WMA.

Praca obowiązkowo
powinna być zaopatrzona w metryczkę:

a. Imię
i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, e-mail, wskazanie kategorii konkursu.

b. Imię
i nazwisko nauczyciela, adres placówki dydaktycznej, numer

telefonu,
e-mail.

Laureaci
tej kategorii (za wiersz lub piosenkę) mogą wystąpić 
26 kwietnia 2017r. podczas rozdania nagród.

ZZapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie!

 


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu „Władysław Szafer – obrońca polskiej przyrody”


FORMULARZ ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 


w konkursie

 

Władysław
Szafer – obrońca polskiej przyrody

 

 


Imię i nazwisko uczestnika

 

 

 


e-mail uczestnika

 

 

 


Nazwa szkoły, klasa

 

 

 


Adres szkoły

 

 

 


e-mail szkoły

 

 

 


Telefon do szkoły

 

 

 


Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna merytorycznego

 

 


e-mail szkoły

 

 


Telefon do szkoły

 

 

 


Kategoria konkursu*

 


Literacki

 

 


muzyczno
– literacki

 

 

 
   


*zaznaczyć właściwe, wstawiając X

 


 

Załącznik nr
2
do Regulaminu konkursu
„Władysław Szafer – obrońca polskiej przyrody”

 


OŚWIADCZENIE

 


Wyrażam zgodę na udział…………………………………………………………………………………..


(imię i nazwisko autora pracy)

 


ucznia ………………………………………………………………………………………………………………


(nazwa i adres szkoły)

 


w konkursie „
Władysław
Szafer – obrońca polskiej przyrody

organizowanym przez Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.

 


Wyrażam zgodę na publikowanie i
przetwarzanie danych osobowych
w publikacjach i ogłoszeniach wyników oraz utrwalanie wizerunku dla wykorzystania
w celach promocyjnych.

 


Oświadczam, że zapoznałem/-am się
z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego warunki.

 


Oświadczam, że praca konkursowa jest wynikiem mojej samodzielnej pracy oraz że utwór
ten, jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich wynikających
z prawa autorskiego, a także że przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe
do nieograniczonego w czasie
i przestrzeni rozporządzania pracą konkursową będącą utworem w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy
konkursowej do prezentacji
publicznej
na organizowanej przez Organizatora wystawie pokonkursowej oraz publikację.

 

 

..………….…………………………………………………………..….

Data
i czytelny podpis autora pracy

 

 

 

..…………….………………………………………………………………

Data
i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego