Menu

szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów i nauczycieli

9 listopada 2017 r. w Zespole Szkół w Złotym Potoku z inicjatywy Starostwa Powiatu Częstochowskiego, odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów i nauczycieli, które poprowadził pan Rafał Berdys – specjalista ratownictwa medycznego . Szkolenie zostało sfinansowane z budżetu Starostwa Powiatu Częstochowskiego.

Oto najważniejsze informacje udzielania pierwszej pomocy:

Pierwsza pomoc (wg słownika) – zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).

W zakres pierwszej pomocy przedmedycznej wchodzą takie czynności jak (istotna kolejność):

 1. zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 2. sprawdzenie stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych – oddechu i świadomości, zlokalizowanie odniesionych urazów)
 3. zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych specjalistycznych służb ratowniczych
 4. prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zatamowanie krwotoków i działanie przeciwwstrząsowe
 5. wykonanie pozostałych/innych czynności ratunkowych zależnych od stanu poszkodowanego
 6. ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (jedynie jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny i zaistniała potrzeba pozostawienia go bez opieki na dłuższy czas)

Zwykle zawiadamia się pogotowie ratunkowe ale można także powiadomić straż pożarną i policję w przypadku wypadku drogowego.

Numery alarmowe w Polsce

 
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy 112
MOPR, WOPR, GOPR i TOPR 985 lub 601 100 100
 

Przy zgłaszaniu wezwania należy podać (istotna kolejność):

 1. miejsce zdarzenia;
 2. rodzaj zdarzenia (wypadek drogowy, wypadek w pracy, etc.);
 3. liczbę poszkodowanych;
 4. stan poszkodowanych;
 5. imię i nazwisko wzywającego pomocy;
 6. numer telefonu, z którego dzwonimy.

Po podaniu wszystkich informacji należy poczekać na dodatkowe pytania dyspozytora i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Obowiązek udzielania pomocy reguluje prawo. W Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 kk:

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.