informacja o projekcie

 


Zdjęcia z kursów realizowanych w ramach projektu

 • kurs Szkolenie techniki Sketch Up        

 

 

 

kurs Gastro Szef i Pos                                     

 

 

 

 

kurs Sugarcravtingu                                        


informacja o realizacji projektu

Informacja o projekcie – pażdziernik 2018


Miesięczny harmonogram Form Wsparcia – listopad 2018

Harmonogram listopad


Miesięczny Harmonogram form wsparcia – październik 2018

Zmana harmon. za okres od 1.10.2018 – 31.10.2018


MIESIĘCZNY HARMONOGRAM UDZIELANYCH W RAMACH PROJEKTU FORM WSPARCIA

 

 

Nazwa Beneficjenta:  Powiat Częstochowski/Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

 

 

Nr projektu:     RPSL.11.02.02-24-07GG/17

 

 

Tytuł projektu:  ,,Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół

im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”

  LP.               DATA/ TERMIN                                                              MIEJSCE

(dokładny adres, nr sali )

 

 

GODZINA

 

TYTUŁ/ RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA

                                           ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
1 24.09.2018 Zespół Szkół w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów

Sala nr. 32,

15.10-16.40 Zajęcia dodatkowe specjalistyczne z zakresu poszerzania praktycznej nauki zawodu w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych 6
2 24.09.2018 Zespół Szkół w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów

Sala nr 32,

 

16.50-18.20 Zajęcia dodatkowe specjalistyczne z zakresu poszerzania praktycznej nauki zawodu w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych 6
3 24.09.2018 Zespół Szkół w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów

Sala nr 27

 

15.10-16.40 Zajęcia dodatkowe specjalistyczne z języka angielskiego zawodowego w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych 6
4 25.09.2018 Zespół Szkół w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów

Sala nr. 32

15.10-16.40 Zajęcia dodatkowe specjalistyczne z zakresu poszerzania praktycznej nauki zawodu w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych 6
5 25.09.2018 Zespół Szkół w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów

Sala nr. 22

15.10-16.40 Zajęcia dodatkowe specjalistyczne z zakresu poszerzania praktycznej nauki zawodu w zawodzie: technik architektury krajobrazu 6
6 26.09.2018 Zespół Szkół w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów

Sala nr 27

 

08.00-09.30 Zajęcia dodatkowe specjalistyczne z języka angielskiego zawodowego w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych 6
7 26.09.2018 Zespół Szkół w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów

Sala nr 27

 

14.20-15.50 Zajęcia dodatkowe specjalistyczne z języka angielskiego zawodowego w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych 6
8 26.09.2018 Zespół Szkół w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów

Sala nr. 22

15.10-16.40 Zajęcia dodatkowe specjalistyczne z zakresu poszerzania praktycznej nauki zawodu w zawodzie: technik architektury krajobrazu 6
9 27.09.2018 Zespół Szkół w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów

Sala nr. 32

15.10-16.40 Zajęcia dodatkowe specjalistyczne z zakresu poszerzania praktycznej nauki zawodu w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych 6

 

 

 

——————————————————————————————————————-

 

INFORMACJA

o projekcie 01.09.2018

 

   

 

    W Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku realizowany jest projekt pt. ,,Lepsza jakość kształcenia -większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” (nr projektu: WND-RPSL.11.02.02-24-07GG/17) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś priorytetowa XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2  Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

 

Beneficjentem projektu jest Powiat Częstochowski.

 

Celem projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 24 u/u z naszej szkoły poprzez realizację kompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualne zapotrzebowanie szkoły oraz dopasowanego do aktualnych potrzeb pracodawców, poprzez diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych u/u w kontekście ich kariery edukacyjno – zawodowej, w szczególności w branży turystycznej, realizację działań ukierunkowanych na podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 5 nauczycieli zawodu.  

 

 

W projekcie będą realizowane następujące zadania:                                                                            1. Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 24 u/u w tym: – indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe,                                                                          – grupowe spotkania z przedsiębiorcami, – warsztaty z doradztwa zawodowego,                                                                                  

 1. Doposażenie bazy technologiczno – dydaktycznej ZS (około 120 tys. zł. pracowni: technologii gastronomicznej,  obsługi gości, planowania żywienia i obsługi gastronomicznej, języka angielskiego zawodowego, architektury krajobrazu)
 2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 5 nauczycieli zawodu, 4. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu poszerzania praktycznej nauki zawodu oraz z języka angielskiego zawodowego w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy, oraz organizacja szkoleń i kursów dla 24 u/u,                         
 3. Staże zawodowe dla 24 u/u  u pracodawców,                                                                                            5. Kursy dla u/u i dla nauczycieli:                  

 

 1.    Sugarcraftingu
 2.    Fotografii kulinarnej
 3.    Carvingu I i II stopnia
 4.    Baristy I i II stopnia
 5.    Kuchni molekularnej
 6.    Gastro Szef i POS
 7.    Desery w nowoczesnym wydaniu
 8.    Szkolenie techniki Sketch Up + V-Ray

 

 

 

 

 

 1.    Ogrody wertykalne
 2.  Zielone dachy
 3.  Sztuka florystyczna (nowoczesne bukiety, florystyka ślubna)
 4.   Sztuki grilowania
 5.   Systemu HACCP
 6.   Kuchnia Tajska
 7.   Potrawy wegańskie

 

Całkowita wartość projektu – 471 568,00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej – 447 989,60 PLN i stanowi nie więcej niż 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym:

 • płatność ze środków europejskich w kwocie 400 832,80 PLN, co stanowi  85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu,
 • dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 47 156,80 PLN, co stanowi 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.
 • Wkład własny : 23 578,40 PLN, co stanowi 5 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.                                                                                          

 

Projekt realizowany jest od 01.09.2018 r. do 30.09.2019 r.

                                                                               

Po ukończeniu zajęć w projekcie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu.


 

Złoty Potok, 01.09.2018

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Zespól Szkól im. Władysława Szafera w Złotym Potoku w partnerstwie z Kaczor Aneta F.H.U. VIKA Aneta Kaczor realizuje projekt pn. „ Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”.
 2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów – RIT, Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
 3. Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego,
 4. Zasięg terytorialny Projektu – województwo śląskie, powiat częstochowski, gmina Janów.
 5. Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 30.09.2019 r.
 6. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji i uczestnictwa Uczestników Projektu.
 7. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

 

 • 2

Definicje

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:

 1. Projekt – „Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potokurealizowany przez Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.
 2. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
 3. ZS w Złotym Potoku – Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.
 4. Partner – Kaczor Aneta F.H.U. VIKA Aneta Kaczor.
 5. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie.
 6. Uczestnik Projektu – to osoba, która:
 7. spełnia kryteria dostępu zamieszczone w 4,
 8. podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe, wypełniła formularz rekrutacyjny,
 9. została zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o Oświadczenia, Formularz rekrutacyjny, Regulamin rekrutacji do Projektu.
 10. Rozpoczęła udział w przynajmniej jednym rodzaju zajęć dodatkowych w ramach projektu,
 11. podpisała Deklarację uczestnictwa w projekcie.
 12. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie przez Kandydata w imieniu którego dokumenty rekrutacyjne podpisuje rodzic/opiekun prawny w przypadku, gdy jest to osoba niepełnoletnia.
 13. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, które należy złożyć w Biurze Projektu.

 

 • 3

Cele Projektu i formy wsparcia

 1. Cel realizacji projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost szans na zatrudnienie 24 uczniów ( 17K) z ZS im. Wł. Szafera w Złotym Potoku poprzez realizacje i wsparcie odpowiadającego na indywidualne zapotrzebowanie szkoły oraz dopasowanie do aktualnych potrzeb pracodawców, poprzez diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w kontekście ich kariery edukacyjno-zawodowej w szczególności w branży turystycznej, realizację działań ukierunkowanych na podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych ucznia , rozwój bazy dydaktycznej szkoły poprzez doposażenie 3 pracowni nauki zawodu, oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli ( 6K) zawodu w terminie 01.09.2018- 30.09.2019.

 1. Promocja projektu:

Działania informacyjno-promocyjne będą prowadzone przez cały okres realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. W tym celu ZS w Złotym Potoku zostaną rozwieszone plakaty (tablice ogłoszeń) oraz opracowane i wydrukowane ulotki. Ponadto informacja będzie dostępna na stronie internetowej ZS, Powiatu Częstochowskiego. Dyrekcja szkoły przekaże informacje o programie na apelu rozpoczynającym rok szkolny. Materiały informacyjne będą zawierały podstawowe informacje o projekcie m.in. terminy, kryteria rekrutacji, metodologię przyznawania dodatkowych punktów, zakres działań projektowych. W przypadku niskiego zainteresowania projektem zostanie zintensyfikowana kampania informacyjno-promocyjna w szczególności o korzyściach płynących z udziału w programie (m.in. wzrost atrakcyjności na rodzaj zatrudnienia). W ZS w Złotym Potoku utworzone zostanie Biuro Projektu.

 1. Przewidziane formy wsparcia dla 34 uczniów Technikum w ZS w Złotym Potoku:
 2. Zajęcia dodatkowe- specjalistyczne:
 • Zajęcia z zakresu poszerzania praktycznej nauki zawodu,
 • Zajęcia z języka angielskiego zawodowego,
 1. Kursy:
 • Sugarcrafting,
 • Fotografia kulinarna,
 • Carving I i II stopnia,
 • Baristy I i II stopnia,
 • Kuchnia molekularna,
 • Gastro pos i szef obsługa,
 • Sztuka grilowania
 • Desery w nowoczesnym wydaniu,
 • Szkolenie techniki Sketch Up.,
 • Florystyka
 • Zielone dachy
 • Ogrody wertykalne
 •  
 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe:
 • indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • grupowe spotkania z przedsiębiorcami,
 • warsztaty z doradztwa zawodowego,

 

 1. Staże zawodowe.
 2. Przewidziane formy wsparcia dla nauczycieli Technikum w ZS w Złotym Potoku:
 3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodów- kursy/szkolenia
 • System HACCP,
 • Kuchnia tajska,
 • Potrawy wegańskie,
 • Sztuka grilowania,
 • Zielone dachy,
 • Ogrody wertykalne,
 • Florystyka,
 • Szkolenie technik Sketch Up.

 

 • 4

Uczestnicy Projektu

1.Charakterystyka grupy docelowej w projekcie:

Projekt skierowany jest do 24 uczniów (17K,7M) i 6 nauczycieli zawodu (6K) z Technikum prowadzący kształcenie zawodowe w ramach Zespołu Szkół im. Wł. Szafera z Złotym Potoku:

 • 18 uczniów – kierunek technik żywienia i usług,
 • 6 uczniów – kierunek technik architektury krajobrazu,

 

– wiek i miejsce zamieszkania: uczniowie Technikum klas I-IV w Złotym Potoku w wieku 16-18 lat oraz nauczyciele kształcenia zawodowego w wieku aktywności zawodowej zatrudnieni w ZS w roku szkolnym 2018/2019.Uczniowie i nauczyciele to osoby fizyczne mieszkające i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. śląskiego w rozumienie KC. Większość uczniów pochodzi z terenów wiejskich lub zamieszkuje.

– płeć: proporcja kobiet i mężczyzn (K i M) w projekcie odpowiada proporcji K i M w obu szkołach oraz wynika z analizy i diagnozy szkół (w szczególności potrzeb uczniów    i nauczycieli), w tym liczby uczniów i nauczycieli w szkołach,

– wykształcenie: 100% nauczycieli objętych wsparciem w projekcie ma wykształcenie wyższe ( dyplomowani ,mianowani),

– status społeczny: min  18 uczniów pochodzi z rodzin o niskim statucie społecznym . Wśród uczniów ZS blisko 20% pochodzi z rodzin, w których rodzice nie maja możliwości żeby sfinansować dodatkowe formy rozwoju swoich dzieci. Uczniowie, których rodzice korzystają ze świadczeń OPS będą traktowani priorytetowo podczas rekrutacji.

– 2 uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,

 

 • 5

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.„ Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”.
 2. Formularz rekrutacyjny do Projektu dla ucznia lub Formularz rekrutacyjny do Projektu dla nauczyciela, który należy przygotować w formie elektronicznej lub wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie wydruku lub wypełniony odręcznie wraz z czytelnym podpisem Kandydata do Projektu – w przypadku osób niepełnoletnich podpisem rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie).
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla ucznia lub Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczyciela.
 4. Oświadczenie kandydata do projektu (dotyczy uczniów biorących udział w projekcie).
 5. Oświadczenie uczestnika projektu dla ucznia lub oświadczenie uczestnika projektu dla nauczyciela (dotyczy uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie).
 6. Dokumenty potwierdzające (jeśli dotyczy):
  • w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenia o niepełnosprawności.
  • w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • w przypadku trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,
  • w przypadku uczniów z problemami z trudnościami w pracy zespołowej.

 

 • 6

Rekrutacja Uczestników Projektu

 1. Proces rekrutacji przeprowadzany będzie w ZS w Złotym Potoku 01-14.09.2018 w godz.: 8 do 14.
 2. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu.
 3. Regulamin rekrutacji do Projektu wraz z kompletem załączników zostanie podany przez Organizatora do publicznej wiadomości przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do Projektu.

Regulamin rekrutacji do Projektu wraz z dokumentami rekrutacyjnymi zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły www.zlpotok.pl oraz będzie dostępny w biurze projektu ZS w Złotym Potoku.

 1. Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych wyszczególnionych 5 pkt.2-5.
 2. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w biurze projektu lub przekazać nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe, wychowawcom, dyrekcji, lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę potwierdzenia wpływu do biura projektu. Data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.
 3. Kwalifikacja Kandydatów do projektu.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 24 uczniów i 6 nauczycieli z ZS im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, złożyły poprawnie dokumenty rekrutacyjne oraz otrzymają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 1. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby Kandydatów do projektu, Projektodawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych.
 2. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować ogólne
  spełnienie kryteriów udziału oraz liczba otrzymanych punktów za spełnienie priorytetowych kryteriów udziału.
 3. Szczegółowa punktacja priorytetowych kryteriów udziału jest zamieszczona jest w niniejszym Regulaminie (patrz pkt.11 cz.I).
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uczestnictwo w co najmniej 80% godzin w ramach zajęć/ form wsparcia. Dopuszcza się maksymalnie 20% godzin nieobecności, w tym nieobecności usprawiedliwionych w powodu choroby lub ważnych wypadków losowych. W przypadku zaistnienia wspomnianych wyżej okoliczności, Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany powiadomić Organizatora najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia nieobecności na zajęciach oraz przedstawić dokument uzasadniający nieobecność. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności Uczestnik/czka może zostać skreślony/a z listy Uczestników, a jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 

 1. Etapy rekrutacji:
 2. Warunki uczestnictwa w projekcie:

KRYTERIA FORMALNE (kryteria obligatoryjne)

– uczeń z ZS im. Wł. Szafera w Złotym Potoku Technikum

– nauczyciel kształcenia zawodowego w ZS im. Wł. Szafera w Złotym Potoku

– wiek i miejsce zamieszkania: uczniowie Technikum  klas  I- VI  w wieku 16-18, w   roku szkolnym 2018/2019 oraz nauczyciele w wieku aktywności zawodowej z . Uczniowie i nauczyciele to osoby fizyczne mieszkające i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie woj. śląskiego w rozumienie KC.

W przypadku większej liczby uczestników niż zaplanowano, pierwszeństwo udziału w projekcie mają:

 1. Kryteria pierwszeństwa rekrutacji dla uczniów:

–  uczniowie z terenów wiejskich- 1pkt

–  uczniowie  ze SPE 1 pkt ( weryfikacja na podstawie opinii PPP o dysfunkcji i trudności w nauce)

 1. Kryteria pierwszeństwa rekrutacji dla nauczycieli:

– nauczyciel/lka zawodu zatrudniony/a w ZS im. Wł Szafera w Złotym Potoku, który/a w ostatnich 12 miesiącach nie uczestniczył/a w  żadnej z form  kształcenia/ podnoszenia kwalifikacji- 1 pkt.

 1. NABÓR ZGŁOSZEŃ: dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, oświadczenia, deklaracje uczestnictwa w projekcie) będą przekazywane za pośrednictwem dyrekcji szkół, nauczycieli i wychowawców na zebraniach z rodzicami lub lekcjach wychowawczych, dokumentacja będzie również dostępna w biurze projektu w ZS.
 • OCENA FORMULARZY: dokumentacja rekrutacyjna będzie weryfikowana na bieżąco przez specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu we współpracy z dyrektorem ZS oraz koordynatorem projektu na podstawie przedłożonej dokumentacji rekrutacyjnej, następnie dodatkowej dokumentacji potwierdzającej kwalifikację uczestnika do poszczególnych zadań, m.in.: zaświadczeń/orzeczeń o stopniu niepełnosprawności/opinii właściwych placówek, umów o pracę, wyników końcowych z poszczególnych przedmiotów oraz rozmów z nauczycielami /wychowawcami, w dalszej kolejności na podstawie liczby zdobytych punktów zostanie wyłoniona odpowiednia grupa docelowa (uczniów   wg przejawianych problemów i predyspozycji będą dobierani do odpowiedniej grupy). Dokumenty rekrutacyjne niekompletne mogą być uzupełniane przez kandydatów w ciągu 5 dni kalendarzowych. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające kryterium uczestnictwa są odrzucane.

 

 • 7

Ogłoszenie wyników rekrutacji

 1. Lista Kandydatów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie zostanie (lista podstawowa i lista rezerwowa) ogłoszona na stronie internetowej ZS w Złotym Potoku, tablicy ogłoszeń w szkole oraz dostępna będzie w Biurze Projektu w dniu 14.09.2018
 2. Informacja o wynikach oceny Formularza rekrutacyjnego zostanie przekazana Kandydatom osobiście przez nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, wychowawców lub dyrekcję szkoły.
 3. Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zostaną umieszczone na rankingowej liście rezerwowej wg liczby punktów, które otrzymali podczas procesu rekrutacji.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych Kandydatów na jego miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej
 • 8

Obowiązki Uczestników Projektu

 1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do:
 2. wypełniania obowiązków wynikających z zapisów we wniosku o dofinasowanie projektu oraz złożonych oświadczeń i deklaracji podczas rekrutacji;
 3. stosowania się do zasad niniejszego Regulaminu;
 4. pełnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
 5. rzetelnego przygotowania do zajęć zgodnie z zaleceniami trenerów;
 6. wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu, monitoringiem i ewaluacją;
 7. współpracy z Organizatorem;
 8. dostarczania wszystkich niezbędnych dokumentów żądanych przez Organizatora;
 9. informowania Organizatora o wszelkich zmianach mających wpływ na status Uczestnika uprawniający go do udziału w Projekcie.
 • 9

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestników w momencie rozpoczęcie udziału w Projekcie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestniczki/ka w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, Trenera lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.
 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestniczki/ka z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Osoba, która zastąpiła Uczestnika/czkę otrzyma wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiła.
 • 10

Zasady monitoringu Uczestników/czek

 1. Potwierdzenie obecności uczestnika na zajęciach każdorazowo następuje poprzez sprawdzenie obecności i złożenie podpisu przez osobę prowadzącą zajęcia na liście obecności.
 2. Na zlecenie ZS w Złotym Potoku wymagane jest wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas realizowanych zajęć, które potwierdzać mają udział osób na zajęciach. Dokumentacja fotograficzna wykonywana będzie przez osobę prowadzącą dane zajęcia, a następnie przekazywana kadrze zarządzającej Projektem. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć na potrzeby monitoringu w projekcie.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do przystąpienia do form potwierdzających fakt nabycia kompetencji kluczowych po opuszczeniu programu.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do okazania dokumentacji potwierdzającej nabyte kwalifikacje / kompetencje po opuszczeniu programu m.in. zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji podczas udziały w projekcie.
 • 11

Postanowienia końcowe

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora.
 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach w oparciu o wytyczne dla Instytucji biorących udział we wdrażaniu RPO SL na lata 2014‑2020.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu, po pisemnej akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2018 r.

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Władysława Szafera

 

Dariusz Ciuk