Dzień Bezpiecznego Internetu w Szaferze pod hasłem – Reaguj na mowę nienawiści!

5 lutego 2019 r. odbył się w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasłem przewodnim tegoroczna dnia postanowiliśmy uczynić sformułowanie- Reaguj na mowę nienawiści!

Inicjatorami akcji są od 3 lat nauczyciele: Jolanta Walaszczyk i Jacek Bryła.

Po przekazaniu zebranym podstawowych informacji o DBI i mowie nienawiści przez uczennice: Paulę Lech i Małgorzatę Kulej obejrzeliśmy film dotyczący hejtu w Internecie, który podsyca mowę nienawiści.

A na koniec wysłuchaliśmy ponadczasowej piosenki Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”, której słowa można odnieść do dzisiejszego spotkania.

A teraz trochę teorii:

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Organizatorem wydarzenia
w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami DBI 2019 są Facebook Polska oraz Google Polska .

Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.  

W tym roku w Dzień Bezpiecznego Internetu chcemy odwołać się do mowy nienawiści, jaka z nastaniem 2019 r. zalała nasz kraj!

Mowa nienawiści (ang.hate speech) – negatywne emocjonalnie wypowiedzi, powstałe ze względu na domniemaną lub faktyczną przynależność do grupy, tworzone na podstawie uprzedzeń. Narzędzie rozpowszechniania antyspołecznychuprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak: rasa (rasizm), pochodzenie etniczne (ksenofobia), narodowość (szowinizm), płeć (seksizm), tożsamość płciowa (transfobia), orientacja psychoseksualna (homofobia, heterofobia), wiek (ageizm, adultyzm), światopogląd religijny (antysemityzm, chrystianofobia, islamofobia).

Rada Europy definiuje ten termin jako „wszystkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie z nietolerancją wyrażoną za pomocą agresywnego nacjonalizmu i etnocentryzmu, dyskryminacją i wrogością wobec przedstawicieli mniejszości, imigrantów i osób obcego pochodzenia”.

Przestępstwem z nienawiści jest każde przestępstwo natury kryminalnej, wymierzone w ludzi i ich mienie, w wyniku którego ofiara lub inny cel przestępstwa, są dobierane ze względu na ich faktyczne bądź domniemane powiązanie, związek, przynależność, członkostwo lub udzielanie wsparcia grupie wyróżnianej na podstawie cech charakterystycznych wspólnych dla jej członków, takich jak faktyczna lub domniemana rasa, narodowość lub pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna lub inne podobne cechy.

Mowa nienawiści — jak przeciwdziałać?

  • Reagować na wszelkie przejawy mowy nienawiści i podejmować wczesną interwencję;
  • Włączać się w budowanie społecznego zaplecza działań antydyskryminacyjnych (np. w sieci aktywistów) oraz wspierać takie inicjatywy;
  • (Współ)tworzyć przestrzeń do budowania poczucia wspólnoty między członkami większości, a grupami mniejszościowymi;
  • Odwoływać się do historycznej wielokulturowości Polski, by wspierać otwartość na różnorodność społeczno-kulturową

Najczęściej hejtowane grupy w Polsce:

  • Mniejszości nieheteronormatywne
  • Mniejszość romska
  • Osoby czarnoskóre
  • Mniejszość żydowska
  • Muzułmanie
  • Mniejszość ukraińska

Jolanta Walaszczyk