KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ZŁOTYM POTOKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

LISTA ZAWODÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W ZŁOTYM POTOKU

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA SZAFERA

W ZŁOTYM POTOKU

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I.

Podstawa prawna.

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty NrOA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

Podstawa prawna art. 154, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

II.

Kandydat do Zespołu Szkół w Złotym Potoku może składać podanie o przyjęcie do klas: 

Technikum

– technik żywienia i usług gastronomicznych

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia, technika.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-miejsc: 16

– technik hotelarstwa

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, technika.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-miejsc: 16

– technik architektury krajobrazu

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia, technika.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-miejsc: 16

– technik reklamy

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, informatyka.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-miejsc: 16

Szkoła Branżowa I Stopnia

– stolarz

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, technika.

-nauczane języki: j. angielski.

-miejsc: 32

– kucharz

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, technika.

-nauczane języki: j. angielski.

-miejsc: 16

– cukiernik

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, technika.

-nauczane języki: j. angielski.

-miejsc: 16

III. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia.

Zagadnienie Punktacja
szczegółowa
Punktacja
maksymalna
Język polski dopuszczający – 2 punkty 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Matematyka jak w przypadku
języka polskiego
18 punktów
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku
języka polskiego
18 punktów
Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku
języka polskiego
18 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia, w tym: a) za zawody wiedzy będące konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: – finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów – laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów – finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów   b) za zawody wiedzy będące konkursami przedmiotowymi o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty: – finalista 2 lub więcej konkursów przedmiotowych – 10 punktów – laureat 2 lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 7 punktów – finalista 2 lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 5 punktów – finalista konkursu przedmiotowego – 7 punktów – laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów – finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty   c)uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: – międzynarodowym – 4 punkty – krajowym – 3 punkty – wojewódzkim – 2 punkty – powiatowym – 1 punkt 18 punktów
Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu   3 punkty
Egzamin zewnętrzny 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu zewnętrznego: język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,   matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,   język obcy nowożytny – 0,3 punktu 
za każdy uzyskany procent,
  maksymalnie 35 punktów maksymalnie 35 punktów   maksymalnie 30 punktów
  Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

IVTerminy rekrutacji:

Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. (do godz.15­­­00)

Kandydaci do szkoły składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (wydruk ze strony elektronicznej rekrutacji). Składanie przez kandydatów dokumentów jedynie w szkole pierwszego wyboru.

Od 21 do 25 czerwca 2019 r. (do godz. 1500)

Kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadpodstawowych świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie                        o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego;

16 lipca 2019 r. (do godz. 900)

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych z podziałem na oddziały;

Od 16 do 18 lipca 2019 r.

Wydanie skierowania na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych;

Od 16 do 24 lipca 2019 r. (do godz. 1500)

Termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                       i zaświadczenia o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

25 lipca 2019 r.(do godz. 900)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji               o wolnych miejscach.

W szkole obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA SZAFERA

W ZŁOTYM POTOKU

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

I.

Podstawa prawna.

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty NrOA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

Podstawa prawna art. 149, art.155, art. 155, art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).

II.

Kandydat do Zespołu Szkół w Złotym Potoku może składać podanie o przyjęcie do klas: 

Technikum

– technik żywienia i usług gastronomicznych

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-miejsc: 16

– technik hotelarstwa

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-miejsc: 16

– technik architektury krajobrazu

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-miejsc: 16

– technik organizacji reklamy

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, informatyka.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-miejsc: 16

Szkoła Branżowa I Stopnia

– stolarz

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski.

-miejsc: 32

– kucharz

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski.

-miejsc: 16

– cukiernik

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski.

-miejsc: 16

III. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia.

Zagadnienie Punktacja
szczegółowa
Punktacja
maksymalna
Język polski dopuszczający – 2 punkty 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Matematyka jak w przypadku
języka polskiego
18 punktów
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku
języka polskiego
18 punktów
Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku
języka polskiego
18 punktów
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia, w tym: a) za zawody wiedzy będące konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: – finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów – laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów – finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów   b) za zawody wiedzy będące konkursami przedmiotowymi o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty: – finalista 2 lub więcej konkursów przedmiotowych – 10 punktów – laureat 2 lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 7 punktów – finalista 2 lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 5 punktów – finalista konkursu przedmiotowego – 7 punktów – laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów – finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty   c)uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: – międzynarodowym – 4 punkty – krajowym – 3 punkty – wojewódzkim – 2 punkty – powiatowym – 1 punkt 18 punktów
Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu   3 punkty
Egzamin gimnazjalny 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu 
za każdy uzyskany procent,
  maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów
  Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

IVTerminy rekrutacji:

Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. (do godz.15­­­00)

Kandydaci do szkoły składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (wydruk ze strony elektronicznej rekrutacji). Składanie przez kandydatów dokumentów jedynie w szkole pierwszego wyboru.

Od 21 do 25 czerwca 2019 r. (do godz. 1500)

Kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie         o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

16 lipca 2019 r. (do godz. 900)

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały;

Od 16 do 18 lipca 2019 r.

Wydanie skierowania na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych;

Od 16 do 24 lipca 2019 r. (do godz. 1500)

Termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego         i zaświadczenia o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

25 lipca 2019 r.(do godz. 900)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji        o wolnych miejscach.

W szkole obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.

REGULAMIN REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ SŁUCHACZY
NA SEMESTR PIERWSZY PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ im. W. SZAFERA W ZŁOTYM POTOKU
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna.

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty NrOA-OR.110.1.3.2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej, na rok szkolny 2019/2020.

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 • Rekrutację na kierunki kształcenia w Publicznej Szkole Policealnej prowadzi się w danym roku szkolnym w oparciu o aktualne przepisy oświatowe oraz decyzję organu prowadzącego.
 • Prowadzony jest nabór na I semestr roku szkolnego 2019/2020:
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 32 miejsca.
  • Publiczna Szkoła Policealna w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej – 32 miejsca.
  • Publiczna Szkoła Policealna w zawodzie technik rachunkowości – 32 miejsca.
  • Publiczna Szkoła Policealna w zawodzie florysta – 32 miejsca.
  • Publiczna Szkoła Policealna w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych – 32 miejsca.
 • O przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy Publicznej Szkoły Policealnej jest posiadanie wykształcenia średniego.
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych jest ukończenie 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum.
 • Dyrektor Zespołu Szkół na każdy rok szkolny powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, i wyznacza jej przewodniczącego.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: a) wielodzietność rodziny kandydata, b) niepełnosprawność kandydata, c) niepełnosprawność dziecka kandydata, d) niepełnosprawność osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 • Wszystkie podane powyżej kryteria posiadają jednakową wartość.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
 • Dyrektor  Zespołu Szkół wyznacza uzupełniający termin rekrutacji i przedłuża termin składania wniosków      o przyjęcie do szkoły jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc.
 • O przyjęciu do szkoły w terminie uzupełniającym decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim przyjmowani są do szkół policealnych niezależnie od przyjętych kryteriów
 • Szkolna komisja rekrutacyjna ustala i ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 • Kandydaci do szkoły mają prawo pisemnego złożenia odwołania od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej. Odwołanie składa się do dyrektora Zespołu Szkół.
 • Dyrektor Zespołu Szkół w ciągu siedmiu dni rozpatruje odwołanie i pisemnie powiadamia zainteresowanego   o swojej decyzji.
 • Regulamin rekrutacji i kryteria przyjęć są udostępnione kandydatom do szkoły poprzez  umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.
 • Dyrektor Zespołu Szkół przekazuje organowi prowadzącemu szkołę informację dotyczącą rekrutacji na semestr pierwszy.
 • Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przyjęcie do szkoły.
  • oryginał lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  • dwa zdjęcia (podpisane) w przypadku ubiegania się o legitymację szkolną.
  • dowód osobisty lub skrócony akt urodzenia (do wglądu celem potwierdzenia danych osobowych)
 • Terminarz:
  • od 13 maja do 30 lipca 2019 r. – składanie wniosków wraz z załącznikami.
  • do 21 sierpnia 2019 r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • do 30 sierpnia 2019 r.  – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                 i kandydatów nieprzyjętych.

Decyzja w sprawie uruchomienia kształcenia w danym zawodzie zależy od liczby chętnych i zostanie podjęta w porozumieniu z organem prowadzącym.

Terminarz rekrutacji obowiązuje także dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

1. Wykonywanie kompozycji florystycznych RL.26. Florysta 343203     

30 słuchaczy

2. Planowanie i realizacja usług w recepcji TG.12. Technik hotelarstwa 422402                                       

30 słuchaczy

3. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie TG.13 Technik hotelarstwa 422402                         

30 słuchaczy

4. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu RL.21. Technik architektury krajobrazu 314202                                                                                                         

30 słuchaczy

5. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu RL.22. Technik architektury krajobrazu 314202                                                                                                             

30 słuchaczy

6. Sporządzanie potraw i napojów TG.07. Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404           

30 słuchaczy

7. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych TG.16. Technik żywienia i usług gastronomicznych

343404,

30 słuchaczy