Menu

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ZŁOTYM POTOKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LISTA ZAWODÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W ZŁOTYM POTOKU

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ZŁOTYM POTOKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I.

Podstawa prawna.

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2020/2021.

Podstawa prawna art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

II.

Kandydat do Zespołu Szkół w Złotym Potoku może składać podanie o przyjęcie do klas: 

Technikum

– technik żywienia i usług gastronomicznych

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-miejsc: 16

– technik hotelarstwa

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-miejsc: 16

– technik architektury krajobrazu

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-miejsc: 16

– technik reklamy

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, informatyka.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-miejsc: 16

– technik informatyk (po zatwierdzeniu zawodu)

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-miejsc: 32

Branżowa Szkoła I Stopnia

– kelner (po zatwierdzeniu zawodu)

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski.

-miejsc: 32

– kucharz

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski.

-miejsc: 16

– cukiernik

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski.

-miejsc: 16

III. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia.

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Język polski dopuszczający – 2 punkty 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Matematyka jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia, w tym: a) za zawody wiedzy będące konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: – finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów – laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów – finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów   b) za zawody wiedzy będące konkursami przedmiotowymi o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty: – finalista 2 lub więcej konkursów przedmiotowych – 10 punktów – laureat 2 lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 7 punktów – finalista 2 lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 5 punktów – finalista konkursu przedmiotowego – 7 punktów – laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów – finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty   c)uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: – międzynarodowym – 4 punkty – krajowym – 3 punkty – wojewódzkim – 2 punkty – powiatowym – 1 punkt 18 punktów
Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu   3 punkty
Egzamin zewnętrzny 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu zewnętrznego: język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,   matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,   język obcy nowożytny – 0,3 punktu 
za każdy uzyskany procent,
  maksymalnie 35 punktów maksymalnie 35 punktów   maksymalnie 30 punktów
  Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

IVTerminy rekrutacji:

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. (do godz.15­­­00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

Od 26 czerwca do 11 lipca 2020 r. (do godz. 1500)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły.

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. ( do godz. 1500)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

12 sierpnia 2020 r. (do godz. 900)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (do godz. 1500)

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnionym wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

19 sierpnia 2020 r.(do godz. 1400)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz podanie informacji o wolnych miejscach.

W szkole obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.

REGULAMIN REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ SŁUCHACZY
NA SEMESTR PIERWSZY SZKOŁY POLICEALNEJ ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ im. W. SZAFERA W ZŁOTYM POTOKU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 • Rekrutację na kierunki kształcenia w Szkole Policealnej prowadzi się w danym roku szkolnym w oparciu o aktualne przepisy oświatowe oraz decyzję organu prowadzącego.
 • Prowadzony jest nabór na I semestr roku szkolnego 2020/2021:
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 32 miejsca.
  • Szkoła Policealna w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej – 32 miejsca.
  • Szkoła Policealna w zawodzie florysta – 32 miejsca.
  • Publiczna Szkoła Policealna w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych – 32 miejsca.
 • O przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy Publicznej Szkoły Policealnej jest posiadanie wykształcenia średniego.
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych jest ukończenie 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum.
 • Dyrektor Zespołu Szkół na każdy rok szkolny powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, i wyznacza jej przewodniczącego.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: a) wielodzietność rodziny kandydata, b) niepełnosprawność kandydata, c) niepełnosprawność dziecka kandydata, d) niepełnosprawność osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 • Wszystkie podane powyżej kryteria posiadają jednakową wartość.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
 • Dyrektor  Zespołu Szkół wyznacza uzupełniający termin rekrutacji i przedłuża termin składania wniosków      o przyjęcie do szkoły jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc.
 • O przyjęciu do szkoły w terminie uzupełniającym decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim przyjmowani są do szkół policealnych niezależnie od przyjętych kryteriów
 • Szkolna komisja rekrutacyjna ustala i ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 • Kandydaci do szkoły mają prawo pisemnego złożenia odwołania od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej. Odwołanie składa się do dyrektora Zespołu Szkół.
 • Dyrektor Zespołu Szkół w ciągu siedmiu dni rozpatruje odwołanie i pisemnie powiadamia zainteresowanego   o swojej decyzji.
 • Regulamin rekrutacji i kryteria przyjęć są udostępnione kandydatom do szkoły poprzez  umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.
 • Dyrektor Zespołu Szkół przekazuje organowi prowadzącemu szkołę informację dotyczącą rekrutacji na semestr pierwszy.
 • Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przyjęcie do szkoły.
  • oryginał lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  • dwa zdjęcia (podpisane) w przypadku ubiegania się o legitymację szkolną.
  • dowód osobisty lub skrócony akt urodzenia (do wglądu celem potwierdzenia danych osobowych)
 • Terminarz:
 • od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków wraz z załącznikami.
 • do 12 sierpnia 2020 r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00  – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Decyzja w sprawie uruchomienia kształcenia w danym zawodzie zależy od liczby chętnych i zostanie podjęta w porozumieniu z organem prowadzącym.

Terminarz rekrutacji obowiązuje także dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Lp. Nazwa kwalifikacji Oznaczenie Kwalifikacji Nazwa i symbol cyfrowy zawodu Liczba słuchaczy
1 Wykonywanie kompozycji florystycznych OGR.01. Florysta 343203 30
2 Realizacja usług w recepcji HGT.06.   Technik hotelarstwa 422402 30
3 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie HGT.03. Technik hotelarstwa 422402 30
4 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu OGR.03. Technik architektury krajobrazu 314202 30
5 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu OGR.04. Technik architektury krajobrazu 314202 30
6 Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02. Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 30
7 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych HGT.12. Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 30