Rekrutacja 2017/2018

KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ im. WŁADYSŁAWA SZAFERA

W ZŁOTYM POTOKU

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 
Prosimy zapoznać się również

z TYPAMI SZKÓŁ 

 
I.

Podstawa prawna.


Postanowienie Śląskiego Kuratora
Oświaty
 Nr OP-OR.110.2.19.2017
z dnia 13 kwietnia 2017 r. 
w
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej
szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół
policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny
2017/2018. Na podstawie:Rozporządzenie MEN z dnia 14.03.2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020
do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej
szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego
gimnazjum 
(Dz.U. z 2017r., poz. 586),Rozporządzenie MEN z dnia 16.03.2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli,
szkół i placówek (
Dz.U. z 2017r. poz. 610).Link do postanowieniaII.Kandydat do Zespołu Szkół w Złotym Potoku może składać podanie o przyjęcie do
klas: Technikum– technik żywienia i usług
gastronomicznych-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia, zajęcia
techniczne.-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.-miejsc: 16– technik hotelarstwa-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, zajęcia
techniczne.-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.-miejsc: 16– technik architektury krajobrazu-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia, zajęcia
techniczne.-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.-miejsc: 16– technik organizacji reklamy-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia,
informatyka.-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.-miejsc: 16Szkoła Branżowa I Stopnia– stolarz-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia
techniczne.-nauczane języki: j. angielski.-miejsc: 32– kucharz-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia
techniczne.-nauczane języki: j. angielski.-miejsc: 16– cukiernik-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia
techniczne.-nauczane języki: j. angielski.-miejsc: 16III. Zasady przyznawania punktów za
oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia.

 


Zagadnienie


Punktacja szczegółowa


Punktacja maksymalna


Język polski


dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry –17 punktów

celujący – 18 punktów

Matematyka

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Drugie wybrane zajęcia
edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Trzecie wybrane zajęcia
edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum
z wyróżnieniem

7 punktów

Maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia, w tym:

a) za zawody wiedzy będące konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

– finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów

– laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

– finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

b) za zawody wiedzy będące konkursami przedmiotowymi o zasięgu
wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty:

– finalista 2 lub więcej konkursów przedmiotowych – 10 punktów

– laureat 2 lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych –
7 punktów


– finalista 2 lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych
– 5 punktów


– finalista konkursu przedmiotowego – 7 punktów


– laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów


– finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty


c)uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora lub
inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:


– międzynarodowym – 4 punkty


– krajowym – 3 punkty


– wojewódzkim – 2 punkty


– powiatowym – 1 punkt


18 punktów

Za osiągnięcia w zakresie
aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu

3 punkty

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników
egzaminu gimnazjalnego:


 • język polski – 0,2 punktu
  za każdy uzyskany procent,

 • historia i wiedza o
  społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

 • matematyka – 0,2 punktu za
  każdy uzyskany procent,

 • przedmioty przyrodnicze –
  0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

 • język obcy nowożytny na
  poziomie podstawowym – 0,2 punktu 
  za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

Maksymalna liczba punktów
uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów


 IVTerminy
rekrutacji:Od 19 maja do 19 czerwca 2017 r. (do
godz.15
00 )Kandydaci do szkoły składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (wydruk ze
strony elektronicznej rekrutacji). Składanie przez kandydatów dokumentów jedynie
w szkole pierwszego wyboru.Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. (do
godz. 15
00)Kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych świadectwo ukończenia
gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;7 lipca 2017 r. (do godz. 15
00)Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół
ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały;Do 13 lipca 2017 r.(do godz. 15
00)Termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły
poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;14 lipca 2017 r.(do godz. 15
00)Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
szkoły oraz podanie informacji o wolnych miejscach.W szkole obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Przydziału do poszczególnych
klas dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.

 
REGULAMIN REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ
SŁUCHACZY
NA SEMESTR PIERWSZY PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ ORAZ LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ im. W. SZAFERA W ZŁOTYM
POTOKU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018


 Podstawa
prawna.Postanowienie Śląskiego Kuratora
Oświaty
 Nr OP-OR.110.2.19.2017
z dnia 13 kwietnia 2017 r. 
w
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej
szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół
policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny
2017/2018. Na podstawie:Rozporządzenie MEN z dnia 14.03.2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020
do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej
szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego
gimnazjum 
(Dz.U. z 2017r., poz. 586),Rozporządzenie MEN z dnia 16.03.2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli,
szkół i placówek (
Dz.U. z 2017r. poz. 610).Link do postanowienia

  • Rekrutację na kierunki kształcenia w szkole Policealnej dla Dorosłych
  prowadzi się w danym roku szkolnym w oparciu o aktualne przepisy oświatowe
  oraz decyzję organu prowadzącego. • Rodzaje Szkół Policealnych dla Dorosłych, do których prowadzony jest nabór
  na I semestr roku szkolnego 2017/2018:  • trzyletnie Liceum
   Ogólnokształcące dla Dorosłych – 32 miejsca.  • dwuletnia Szkoła Policealna dla
   Dorosłych w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej – 32 miejsca.  • dwuletnia Szkoła Policealna dla
   Dorosłych w zawodzie technik rachunkowości – 32 miejsca.  • roczna Szkoła Policealna dla
   Dorosłych w zawodzie florysta – 32 miejsca.  • roczna Szkoła Policealna dla
   Dorosłych w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych – 32
   miejsca. • O przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy
  ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę. • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy Szkoły Policealnej
  dla Dorosłych jest posiadanie wykształcenia średniego. • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 3-letniego liceum
  ogólnokształcącego dla dorosłych jest ukończenie 8-letniej szkoły
  podstawowej lub gimnazjum. • Dyrektor Zespołu Szkół na każdy rok szkolny powołuje szkolną komisję
  rekrutacyjną, i wyznacza jej przewodniczącego. • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na
  pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie
  następujące kryteria: a) wielodzietność rodziny kandydata, b)
  niepełnosprawność kandydata, c) niepełnosprawność dziecka kandydata, d)
  niepełnosprawność osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, e)
  samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. • Wszystkie podane powyżej kryteria posiadają jednakową wartość. • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
  postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń. • Dyrektor  Zespołu Szkół wyznacza uzupełniający termin rekrutacji i przedłuża
  termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły jeżeli liczba kandydatów
  jest mniejsza niż liczba miejsc. • O przyjęciu do szkoły w terminie uzupełniającym decyduje kolejność zgłoszeń. • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursu
  przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim przyjmowani są do
  szkół policealnych niezależnie od przyjętych kryteriów • Szkolna komisja rekrutacyjna ustala i ogłasza listy kandydatów przyjętych i
  kandydatów nieprzyjętych do szkoły. • Kandydaci do szkoły mają prawo pisemnego złożenia odwołania od decyzji
  szkolnej komisji rekrutacyjnej. Odwołanie składa się do dyrektora Zespołu
  Szkół. • Dyrektor Zespołu Szkół w ciągu siedmiu dni rozpatruje odwołanie i pisemnie
  powiadamia zainteresowanego o swojej decyzji. • Regulamin rekrutacji i kryteria przyjęć są udostępnione kandydatom do szkoły
  poprzez  umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. • Dyrektor Zespołu Szkół przekazuje organowi prowadzącemu szkołę informację
  dotyczącą rekrutacji na semestr pierwszy. • Wymagane dokumenty:  • wniosek o przyjęcie do szkoły.  • oryginał lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły potwierdzoną za
   zgodność z oryginałem.  • dwa zdjęcia (podpisane) w przypadku ubiegania się o legitymację szkolną.  • dowód osobisty lub skrócony akt urodzenia (do wglądu celem potwierdzenia
   danych osobowych) • Terminarz:  • od 19 maja do 19 czerwca 2017
   r. 
   – składanie wniosków wraz z załącznikami.  • do 11 sierpnia 2017 r.
    godz.
   15.00
    – podanie do
   publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
   niezakwalifikowanych.  • do 17 sierpnia 2016 r.  –
   podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
   kandydatów nieprzyjętych.Decyzja w sprawie uruchomienia kształcenia w danym zawodzie zależy od liczby
chętnych i zostanie podjęta w porozumieniu z organem prowadzącym.Terminarz rekrutacji obowiązuje także dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych.


 • w zakresie


R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury
krajobrazu; technik architektury krajobrazu 314202


liczba słuchaczy 30


 • w zakresie


R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej
architektury krajobrazu; technik architektury krajobrazu 314202


Liczba słuchaczy – 30


 • w zakresie


T.6. sporządzanie potraw i napojów; technik żywienia i usług gastronomicznych
343404


Liczba słuchaczy – 30