Rekrutacja 2018/2019

 

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 


KRYTERIA REKRUTACJI

DO ZESPOŁU SZKÓŁ

im. WŁADYSŁAWA SZAFERA

W ZŁOTYM POTOKU

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 I.

Podstawa prawna.

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018. Na podstawie:

Rozporządzenie MEN z dnia 14.03.2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r., poz. 586),

Rozporządzenie MEN z dnia 16.03.2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz. 610).

Link do postanowienia

II.

Kandydat do Zespołu Szkół w Złotym Potoku może składać podanie o przyjęcie do klas: 

Technikum

– technik żywienia i usług gastronomicznych

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-miejsc: 16

– technik hotelarstwa

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-miejsc: 16

– technik architektury krajobrazu

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, biologia, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-miejsc: 16

– technik organizacji reklamy

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, geografia, informatyka.

-nauczane języki: j. angielski i j. niemiecki.

-miejsc: 16

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

– stolarz

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski.

-miejsc: 32

– kucharz

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski.

-miejsc: 16

– cukiernik

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, j. obcy, zajęcia techniczne.

-nauczane języki: j. angielski.

-miejsc: 16

III. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia.

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Język polski dopuszczający – 2 punkty 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Matematyka jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia, w tym:

a) za zawody wiedzy będące konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

– finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów

– laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

– finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

 

b) za zawody wiedzy będące konkursami przedmiotowymi o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty:

– finalista 2 lub więcej konkursów przedmiotowych – 10 punktów

– laureat 2 lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 7 punktów

– finalista 2 lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 5 punktów

– finalista konkursu przedmiotowego – 7 punktów

– laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

– finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

 

c)uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

– międzynarodowym – 4 punkty

– krajowym – 3 punkty

– wojewódzkim – 2 punkty

– powiatowym – 1 punkt

18 punktów
Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  

3 punkty

Egzamin gimnazjalny 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu 
  za każdy uzyskany procent,
 

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. IVTerminy rekrutacji:

Od 18 maja do 18 czerwca 2018 r. (do godz.15­­­00 )

Kandydaci do szkoły składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (wydruk ze strony elektronicznej rekrutacji). Składanie przez kandydatów dokumentów jedynie w szkole pierwszego wyboru.

Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. (do godz. 1500)

Kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

6 lipca 2018 r. (do godz. 900)

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały;

Do 12 lipca 2018 r.(do godz. 1500)

Termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

13 lipca 2018 r.(do godz. 1500)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych miejscach.

W szkole obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.

 


 

REGULAMIN REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ SŁUCHACZY
NA SEMESTR PIERWSZY PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ im. W. SZAFERA W ZŁOTYM POTOKU
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Podstawa prawna.

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018. Na podstawie:

Rozporządzenie MEN z dnia 14.03.2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r., poz. 586),

Rozporządzenie MEN z dnia 16.03.2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz. 610).

 

Link do postanowienia

 

 • Rekrutację na kierunki kształcenia w szkole Policealnej dla Dorosłych prowadzi się w danym roku szkolnym w oparciu o aktualne przepisy oświatowe oraz decyzję organu prowadzącego.
 • Rodzaje Szkół Policealnych dla Dorosłych, do których prowadzony jest nabór na I semestr roku szkolnego 2018/2019:
  • trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 32 miejsca.
  • dwuletnia Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej – 32 miejsca.
  • dwuletnia Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie technik rachunkowości – 32 miejsca.
  • roczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie florysta – 32 miejsca.
  • roczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych – 32 miejsca.
 • O przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy Szkoły Policealnej dla Dorosłych jest posiadanie wykształcenia średniego.
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych jest ukończenie 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum.
 • Dyrektor Zespołu Szkół na każdy rok szkolny powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, i wyznacza jej przewodniczącego.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: a) wielodzietność rodziny kandydata, b) niepełnosprawność kandydata, c) niepełnosprawność dziecka kandydata, d) niepełnosprawność osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 • Wszystkie podane powyżej kryteria posiadają jednakową wartość.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
 • Dyrektor  Zespołu Szkół wyznacza uzupełniający termin rekrutacji i przedłuża termin składania wniosków      o przyjęcie do szkoły jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc.
 • O przyjęciu do szkoły w terminie uzupełniającym decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim przyjmowani są do szkół policealnych niezależnie od przyjętych kryteriów
 • Szkolna komisja rekrutacyjna ustala i ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 • Kandydaci do szkoły mają prawo pisemnego złożenia odwołania od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej. Odwołanie składa się do dyrektora Zespołu Szkół.
 • Dyrektor Zespołu Szkół w ciągu siedmiu dni rozpatruje odwołanie i pisemnie powiadamia zainteresowanego   o swojej decyzji.
 • Regulamin rekrutacji i kryteria przyjęć są udostępnione kandydatom do szkoły poprzez  umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.
 • Dyrektor Zespołu Szkół przekazuje organowi prowadzącemu szkołę informację dotyczącą rekrutacji na semestr pierwszy.
 • Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przyjęcie do szkoły.
  • oryginał lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  • dwa zdjęcia (podpisane) w przypadku ubiegania się o legitymację szkolną.
  • dowód osobisty lub skrócony akt urodzenia (do wglądu celem potwierdzenia danych osobowych)
 • Terminarz:
  • od 18 maja do 16 lipca 2018 r. – składanie wniosków wraz z załącznikami.
  • do 10 sierpnia 2018 r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych      i niezakwalifikowanych.
  • do 16 sierpnia 2018 r.  – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                 i kandydatów nieprzyjętych.

Decyzja w sprawie uruchomienia kształcenia w danym zawodzie zależy od liczby chętnych i zostanie podjęta w porozumieniu z organem prowadzącym.

Terminarz rekrutacji obowiązuje także dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 • w zakresie

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu; technik architektury krajobrazu 314202

              liczba słuchaczy 30

 • w zakresie

R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu; technik architektury krajobrazu 314202

Liczba słuchaczy – 30

 • w zakresie

T.6. sporządzanie potraw i napojów; technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Liczba słuchaczy – 30

 • w zakresie

T.11. planowanie i realizacja usług w recepcji; technik hotelarstwa 422402

Liczba słuchaczy – 30