Menu

Biblioteka

 

BIBLIOTEKA

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ZŁOTYM POTOKU

 

Temu, kto lubi książki nigdy nie zabraknie wiernego przyjaciela, mądrego doradcy, wesołego towarzysza, skutecznego pocieszyciela. Ucząc się, czytając, myśląc, można używać niewinnie rozrywki i wesołej zabawy bez względu na zmiany pogody i losu (Izaak Barrow)

Godziny pracy biblioteki

 

Poniedziałek

8.50 – 13.30

Wtorek

8.30 – 12.40

Środa

8.30 – 10.50

11.35 – 12.35

Czwartek

8.10 – 13.30

Piątek

8.30 – 13.30

Biblioteka szkolna zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem książek  z zakresu literatury dziecięco – młodzieżowej. Ponadto jej zadaniem jest promocja i propaganda czytelnictwa.

Biblioteka Zespołu Szkół im. Władysława Szafera mieści na parterze budynku szkolnego. W skład biblioteki wchodzą wypożyczalnia i sala multimedialna, pełniąca jednocześnie funkcję czytelni z 10 miejscami siedzącymi.

Uczniowie mają możliwość korzystania na miejscu z księgozbioru podręcznego i ze stanowisk komputerowych.

 

Biblioteka wyposażona jest w 8 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu.
W wypożyczalni jest też dostępna kserokopiarka.

Jeden komputer z zainstalowanym programem do obsługi biblioteki „MOL Optivum” wykorzystywany jest przez nauczyciela do codziennej pracy.

Zbiory biblioteki dostosowane są do potrzeb uczniów uczących się na kierunkach wchodzących w skład zespołu szkół (żywienie, hotelarstwo, architektura krajobrazu, reklama). Ponadto w bibliotece gromadzi się literaturę piękną (głównie lektury), popularną literaturę młodzieżową i książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy. Dużą część zbiorów stanowią lektury, które w miarę możliwości są na bieżąco uzupełniane.

Księgozbiór biblioteki liczy obecnie ponad 13 tys. książek oraz ok. 250 egzemplarzy zbiorów specjalnych (kasety wideo, kasety magnetofonowe i płyty CD/DVD). Ze zbiorów wydzielony jest księgozbiór podręczny, przeznaczony do wykorzystania na miejscu, zawierający encyklopedie, słowniki, wybrane cenne lub rzadkie pozycje książkowe oraz wszystkie zbiory specjalne.

Regulaminy

Regulamin biblioteki

Regulamin czytelni

Regulamin stanowiska komputerowego

Regulamin biblioteki

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się za pośrednictwem komputera lub katalogu tradycyjnego.
3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu tożsamości.
4. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę.
5. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie

6. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować na kolejny okres.
7. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
8. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
10. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki oraz innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
11. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

12. Każdy odwiedzający zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin.

13. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
14. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Regulamin czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.

 2. Torby i okrycia wierzchnie należy zostawić w wyznaczonym miejscu.

 3. Każdy odwiedzający zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin.

 4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.

 5. W czytelni należy zachować ciszę.

 6. W czytelni nie można spożywać posiłków.

 7. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi.

 8. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed otwarciem biblioteki.

 9. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

Regulamin stanowiska komputerowego

 1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie jako pomoc w nauce i poszerzaniu wiedzy. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji /e-mail/ lub gier i zabaw.

 2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów lub zgromadzonych w bibliotece. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

 3. Korzystający z komputera użytkownik musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania stanowisk komputerowych.

 4. Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela-bibliotekarza.

 5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.

 6. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby, pracujące w ciszy i nie zakłócające pracy biblioteki.

 7. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych.

 8. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

 9. Każdy czytelnik korzystający ze stanowiska komputerowego zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu.

 10. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.

 11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.