Menu

Egzamin maturalny

 

KALENDARIUM MATURZYSTY 2017/2018

 

Termin

Zadanie

do 30 września 17 r.

Termin wypełniania i przekazania Dyrektorowi Szkoły wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2018 .

Absolwenci z ubiegłych lat nie muszą składać deklaracji wstępnej

do 30 września 17r.

Termin przekazania za pośrednictwem pedagoga dokumentacji uprawniającej do dostosowań warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych     (orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

wrzesień-kwiecień

Próbne egzaminy maturalne. 
   

1 stycznia do 7 lutego 2018 r. 

Termin wniesienia opłaty za egzamin maturalny

do 7 lutego 18r.

Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i formy egzaminu.

Termin złożenia ostatecznych deklaracji przez absolwentów

   
   

 do 20 kwietnia 18r.

Termin przekazania Dyrektorowi Szkoły zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stwierdzającego uprawnienia do zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

od 4  do 23 maja 18r.

 

od 5 do 25 maja 18r.

Część pisemna egzaminu maturalnego zgodnie z harmonogramem

 

Część ustna egzaminu maturalnego zgodnie z harmonogramem szkolnym.

 

4– 20czerwca 18r.

 

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego. Dotyczy tylko tych absolwentów, którzy z powodu przyczyn zdrowotnych lub losowych udokumentowanych stosownym zaświadczeniem nie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego w maju i uzyskali zgodę dyr. OKE na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

3 lipca 18r.

Odbiór świadectw dojrzałości i zaświadczeń w szkole macierzystej.

do 10 lipca 18r.

Zdający, którzy nie uzyskali wymaganych 30% z jednego egzaminu przekazują Dyrektorowi Szkoły pisemne oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Warunkiem uzyskania zgody jest przystąpienie do wszystkich egzaminów obowiązkowych.

21 sierpnia, godz. 9:00

Egzamin poprawkowy pisemny, zgodnie z ustalonym w CKE harmonogramem.

21-22 sierpnia 18 r.

Egzamin poprawkowy ustny, zgodnie z ustalonym szkolnym harmonogramem.

11 września 18 r.

Przekazanie świadectw po egzaminach poprawkowych.

 

Komunikaty

 

Terminy

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku [ TREŚĆ ]

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

  

Druki deklaracji

 

  • Deklaracja dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015 – Załącznik 1a_N 
  • Deklaracja dla: (1) absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016 albo 2016/2017 oraz absolwenta technikum z roku szkolnego 2015/2016 albo 2016/2017, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości, (4) osoby, która po 1 września 2017 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych – Załącznik 1b_N 
  • Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.) – Załącznik 1c_N 
  • Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów – Załącznik 1d_S 
  • Deklaracja dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje 
    do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz (3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych  – Załącznik 1e_S 
  • Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu) – Załącznik 3b 

 

 

Dostosowania warunków i form egzaminu

 

Zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu

Informatory

Egzamin maturalny w „nowej” formule (od roku 2015)

  • Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 [PRZEJDŹ DO]

 

Egzamin maturalny w „starej” formule (do roku 2014) [pliki  i zip icon]

 

Arkusze egzaminacyjne

 

Wglądy do prac maturalnych

www.cke.edu.pl  – centralna komisja egzaminacyjna

www.oke.jaworzno.pl – okręgowa komisja egzaminacyjna  w Jaworznie