Menu

Orlik

Informacja:

Kompleks boisk ,,Orlik 2012”

nieczynny w m-cu kwiecień w dniu:

16.04.2017 – Wielkanoc

17.04.2017 – Poniedziałek Wielkanocny

 


Kompleks boisk ,,Orlik 2012”

w m-cu kwiecień 2017

czynny w godzinach:

sobota 09.00 – 15.00

niedziela 09.00 – 15.00

w pozostałe dni: 16.00 – 20.00


24 czerwca 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012”, wybudowanego przy Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.

W tym ważnym wydarzeniu  uczestniczyły władze województwa, powiatu oraz gminy Janów.

Uroczystość otwarcia kompleksu rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewania hymnu państwowego przez szkolny chór młodzieżowy, po czym dyrektor Zespołu Szkół Pani Zuzanna Winnicka – Kowalik przywitała przybyłych na tę okoliczność gości. W uroczystości  udział wzięli m.in.: Pan Janusz Abramowicz – Dyrektor Wydziału Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim, Pan Janusz Nowakowski – Prezes Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego, Pan Jan Miarzyński i Henryk Kasiura – członkowie Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Pan Piotr Juszczyk- Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, Pana Henryk Sobel i  Pani Małgorzata Kuk ze Starostwa, Pani Anna Gamalczyk – Dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatury w Częstochowie, Pani Lidia Burzyńska – Przew. Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu  Powiatu Częstochowskiego oraz Pani Urszula Całusińska –  radna Powiatu Częstochowskiego. Obecny był również Pan Adam Markowski-  gospodarz  gminy Janów, Pan Sławomir Peryga – zastępca wójta,  Pan Sławomir Krzyształowski – Przew. Rady Gminy Janów oraz wszyscy radni Gminy Janów.

W imieniu Pana Starosty przemówił Jan Miarzyński – członek zarządu, który  przedstawił  okoliczności powstania boiska „Orlik”.  Oprócz boiska piłkarskiego pokrytego sztuczną murawą, powstało też boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej oraz budynek sanitarno – szatniowy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 mln 302 tys. 804 zł, z czego 333 tys. zł.  to dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki. Drugie 333 tys. stanowi dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Gmina Janów pokryła koszty opracowania projektu i dokumentacji technicznej w wysokości 43 tys. zł. Resztę kosztów, czyli 593.802 zł. sfinansował Powiat Częstochowski. Pan Jan Miarzyński w imieniu   władz Powiatu Częstochowskiego przekazał obiekt w zarządzanie Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Złotym Potoku.

O roli sportu w życiu każdego człowieka i znaczeniu  boisk mówili  m.in. Janusz Abramowicz i Janusz Nowakowski. Przybyli goście przekazali na ręce Pani Dyrektor sprzęt sportowy. Dziękujemy.

Szczególne podziękowania dla Pana Donalda Tuska – Premiera Rządu, Andrzeja Kwapisza- Starosty Częstochowskiego, Adama Markowskiego – Wójta Gminy Janów, a także dla byłego dyrektora Pana Grzegorza Piętowskiego,  kierownika Pana Mirosława Pietrzaka i obecnej Pani dyrektor przekazała młodzież Zespołu Szkół.

Tuż po przemowach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Nowo otwarty kompleks poświęcił proboszcz złotopotockiej parafii ks. Ryszard Marciniak.

W dalszej części uroczystości zaproszeni goście potwierdzili otwarcie boiska poprzez oddanie symbolicznych strzałów do bramki – większość  piłek  wpadła do bramki, co można uznać za dobry omen.

Otwarciu  „Orlika” towarzyszył występ zespołu tanecznego cheerleaderek oraz  szkolnego chóru młodzieżowego, który piosenką „Kocham Cię Polsko”  rozśpiewał publiczność zgromadzoną przy nowym obiekcie. Wyjątkowo piękna pogoda sprzyjała temu ważnemu wydarzeniu sportowemu. Na zakończenie uroczystości uczniowie  rozegrali inauguracyjny mecz, po czym Pani dyrektor zaprosiła wszystkich gości na raut wydany przez uczniów Technikum Żywienia. Największym powodzeniem cieszył pięknie udekorowany stół ciasteczkowy, a na nim królujący, piętrowy TORT.

Opracowała: Jadwiga  Radełczyk

Galeria zdjęć z otwarcia Orlika

 

 

2017 r.

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych

,, Orlik 2012”

przy Zespole Szkół im. Władysława Szafera

w Złotym Potoku

1. Kompleks boisk sportowych ,,Orlik – 2012” jest własnością Powiatu Częstochowskiego z siedzibą

w Częstochowie, oddany w zarządzanie Zespołowi Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.

2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po

wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

3. Kluby sportowe działające na terenie Gminy Janów mogą korzystać z obiektów sportowych do celów

treningowych po uprzednim uzgodnieniu z animatorem sportu odpowiedzialnym za harmonogram

zajęć.

4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

5. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

Za rzeczy pozostawione w szatni zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności.

6. Boiska czynne są od 1 marca do 30 listopada w następujących terminach:

 1. boiska dostępne dla uczniów Zespołu Szkół w Złotym Potoku:

● od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30

 1. boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

● od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 do 20.00

● sobota w godz. 09.00 do 15.00

● niedziela w godz. 09.00 do 15.00

Ponadto, w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych w danym dniu, zajęcia w okresie listopad – grudzień mogą zostać przeniesione do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.

7. Godziny otwarcia kompleksu sportowego mogą ulec zmianie.

8. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu czuwa animator sportu – prowadzący rejestr

użytkowników oraz koordynujący zajęcia sportowe w obiekcie.

9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia

sportowego zmiennego z zastrzeżeniem pkt. 17 regulaminu.

10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego

przeznaczeniem.

11. Sprzęt sportowy wydaje animator sportu. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach

zobowiązany jest zwrócić pobrany sprzęt.

12. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych

urządzeń oraz sprzętu sportowego.

13. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia urządzeń

lub sprzętu sportowego animatorowi sportu.

14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator sportu może zabronić

korzystania z obiektu.

15. Możliwa jest zmiana harmonogramu lub odwołania zajęć, informując zainteresowanych

z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

16. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu dla grup powyżej

10 osób. Nie ma możliwości stałej rezerwacji.

17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich

przeznaczeniem zabrania się:

 1. używanie butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
 2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, rolki itp.,
 3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenie sportowe,
 5. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,
 6. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
 7. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 8. zakłócenia porządku i używania słów wulgarnych,
 9. wprowadzania zwierząt,
 10. korzystania z boisk bez zgody animatora sportu,
 11. przebywania i korzystania z boisk poza godzinami otwarcia,
 12. przebywania na terenie boisk osobom poniżej 15 roku życia bez zgody rodziców po zmroku. Wyjątek stanowią zorganizowane grupy sportowe.

18. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 17 korzystania z boisk podejmuje

animator sportu, który w zależności od sytuacji może:

 1. nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
 2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
 3. nakazać opuszczenie terenu boisk,
 4. zakazać dalszych wstępów na kompleks.

19. Animator sportu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

20. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za

wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń.

21. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany

w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy i powiadomić animatora sportu o każdym zaistniałym

wypadku.

22. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

23. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu,

przepisów p-poż i bhp, a w szczególności do uwag animatora sportu.